انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان به همت شما نیکوکاران هر ماه قسمتی از هزینه های دارو و درمان بیماران بر اساس

قرارداد با مراکز درمانی پرداخت می نماید . قابل ذکر است این هزینه ها تماما بر اساس مدارک درمانی که از بیماران دریافت می گردد، پرداخت

خواهد شد و مدارک در دفتر انجمن جهت روئیت خیرین ، حسابرس و بازرسین انجمن موجود می باشد.

تصاویر زیر بخش کوچکی از این هزینه ها می باشد

 ما بـرآنیـم تا گوشـه ای از مشکلات مالی این بیـماران را کم کنیم.