یکی از آسان ترین راه کمک به بیماران دریافت قلک های خانگی می باشد که باواریز صدقه های روزانه می توانید به بیماران نیازمند کمک نمایید.