پرستار یعنی دمیدن روح زندگی در تن رنجور بیمار، پرستار یعنی آهنگ آرامش در جان بیمار.

روز پرستار گرامی باد.