پوشش همگانی بهداشت یعنی تمامی افراد و جوامع بتوانند در هر زمان و مکان به خدمات بهداشتی بدون هزینه مالی به آن دسترسی داشته باشند. این خدمات می تواند شامل ارتقای سطح سلامت ،پیشگیری، درمان، بازتوانی، بهبود غذا و تغذیه در نظر گرفته شود