اهدا 800 متر مربع کاشی سولومات رکتیفای کرم از طرف شرکت صنایع و کاشی کسری کردستان به مدیریت جناب آقای محمد روشنفکر