#آموزشی
برخی از توده های خوش خیم پستان

1- فیبروکیستیک :
- فیبروکیستیک به فیبروز و کیست (کیسه های پر از مایع) اشاره دارد
- بیماری فیبروکیستیک با درد منتشر و اغلب دوطرفه پستان همراه است
- درد معمولاً در نیمه دوم قاعدگی شدیدتر می شود و با شروع خونریزی قاعدگی کاهش می یابد
- در لمس پستان توده های نامنظم و متعددی لمس می شود.

2- فیبروآدنوما :
-فيبروآدنوما، يك تومور خوش خيم مركب از بافتهاي غددي و فيبروزاست
ا-ستعداد سیاهپوستان برای ابتلا به فیبروآدنوما در سنین پایین تر نسبت به سفیدپوستان بیشتر است
-فیبروآدنوما به طور قطع به فعالیت استروژنی بدن وابسته است و عمدتاً در دهه های دوم و سوم زندگی ایجاد می شود


3- نکروز چربی :
-به معنی سلولهای چربی مرده احاطه شده در کیست است.
-اين حالت خوش خيم تقریباً غیرشایع است ولی امکان دارد از نظر بالینی و پرتونگاری با سرطان مهاجم و حتی سرطان التهابی پستان اشتباه شود.
-نکروز چربی ممکن است به دنبال ضربه به دیواره قفسه سينه یا پستان ايجاد شود.
- ظاهر نکروز چربی در ماموگرافی کاملاً مشخص است و خوش خیمی ضایعه را نشان می دهد.