سالانه هزاران نفر دچار بیماری‌های کشنده‌ای مثل سرطان خون می‌شوند که برای تعداد زیادی از این بیماران تنها درمان نجات بخش، استفاده از روش درمانی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز می‌باشد. پیوند سلول‌های بنیادی از فرد دهنده سالم و سازگار صورت می‌پذیرد ولی تنها 30% بیماران در میان بستگان خود دهنده پیدا می‌کنند و برای بقیه تنها شانس برای زنده ماندن دریافت پیوند از فردی است که با وی هیچ نسبت خویشاوندی ندارند.