امنیت، سلامت و زندگی در صلح و آرامش حق تمام کودکان دنیاست.

روزجهانی کودک مبارک.