روزی ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد،
و مهربانی دست زيبايی را خواهد گرفت.
روزی كه كمترين سرود بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان برادری ست.

به امید جهانی پر از صلح و آزادی🕊https://www.instagram.com/kurdcps