با توجه به نیاز انجمن به حضور در فضای مجازی بصورت مداوم و قدرتمند، بهره مندی از یک وب سایت کارآمد و جامع را ارجح دانستیم و از ابتدای سال 97 پیگیر راه اندازی وب سایت جدید شدیم. که به فضل الهی در ابتدای پائیز سال 97 مفتخر به راه اندازی وب سایت جدید با امکانات و ظاهر جدید و به روز شدیم.