عضویت در انجمن


عضویت در انجمن
انواع عضویت
1 -اعضای پیوسته یا اصلی:
این اعضا از میان پزشکان ، بیماران ،خیرین، معتمدین بازاری،افراد خیر و خوشنام و نیز شخصیت های
دینی و علمی و فرهنگی و ورزشی توسط موسسین و هیات مدیره فعلی انجمن انتخاب می شوند

نکات قابل ذکر:
 هریک از اعضا به صورت ماهانه مبلغ یکصد هزار تومان به عنوان حق عضویت پرداخت می کنند.پرداخت
مبلغ مذکور هیچگونه حق ادعایی را نسبت به دارایی انجمن ایجاد نخواهد کرد
 پرداخت حق عضویت برای بیماران اختیاری خواهد بود.
 پرداخت حق عضویت به صورت ماهانه یا ساالنه می باشد
 مجامع عمومی با حضور اعضاء پیوست و وابسته تشکیل می شود و صرفا آراء آنان مناط تصمیمات هریکاز مجامع خواهد بود
عضویت اعضای پیوسته در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱ -استعفای کتبی عضو
۲ -عدم پرداخت حق عضویت
۳ -نداشتن صلالحیت الزم به تشخیص هیئت مدیره وقت
مدارک الزم جهت عضویت پیوسته:
 کپی شناسنامه
 کارت ملی
 یک قطعه عکس
-پرداخت حق عضویت به شماره حساب بانک ملی 1511131031110 ویا بانک رفاه
3 -اعضاء وابسته:
این گروه کلیه افراد مبتلا به بیماری سرطان را در بر میگیرد که در انجمن ثبت نام نموده و دارای پرونده و
شماره عضویت هستند و از امکانات آموزشی و فرهنگی و حمایتی و درمانی انجمن استفاده می کنند که در صورت پر کردن فرم عضویت همانند اعضا پیوسته حق رای خواهند داشت
الزم به ذکر است:
وکالت در تمام انتخابات و مجامع قابل پذیرش است
پرداخت حق عضویت برای بیماران اختیاری خواهد بود
اعضای وابسته در صورت داشتن شرایط اعضا پیوسته می توانند همزمان عضو پیوسته انجمن شوند.
8 -اعضاء افتخاری:
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص است و یا در
پیشبرد اهداف انجمن کمک های ارزنده و موثری نموده باشند می توانند به عنوان عضویت افتخاری
پذیرفته شوند
 این اعضا بدون آنکه حق رای داشته باشند می توانند در مجامع عمومی انجمن شرکت داشته باشند
 دعوت از آنان برای حضور در مجامع الزامی نمی باشد.