کارگاه «مساله یابی مشارکتی» به عنوان بخشی از طرح ملی گفتگوی خانواده با حضور کارشناسان دولتی، فعالان سازمانهای مردم نهاد، پژوهشگران دانشگاهی و.....   15 آبان 97 در سالن کنفرانس دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی برگزار شد.