نحوه

پذیرش بیماران

نحوه

پذیرش بیمارانمدارک لازم جهت پذیرش بیماران بزرگسال در انجمن:
 کپی پاتولوژی بیمار
 کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
 کپی کارت ملی پشت و رو
 کپی دفترچه درمانی
 5 قطعه عکس
 گواهی از پزشک متخصص سرطانشناسی و انکولوژی
جهت تشکیل پرونده شماره همراه و ثابت و آدرس دقیق منزل بیمار و یکی از بستگان نزدیک بیمار الزامی
می باشد
 مدارک الزم جهت پذیرش بیماران زیر 15 سال در انجمن:
_کپی برگه پاتولوژی
_گواهی پزشک
_کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
_کپی صفحه اول دفترچه بیمار
_کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر بیمار
_کپی کارت ملی پدرو مادر پشت و رو
_دو قطعه عکس بیمار 1*8
_کپی اجاره نامه (در صورت استجاری بودن محل سکونت )
_کپی فیش پدر( در صورت اشتغال پدر )
_کپی دفترچه اقساط (در صورت داشتن وام )